Link หน่วยงาน

นาฬิกา

ราคาน้ำมันวันนี้สงวนลิขสิทธิ์:

ประมวลภาพการประชุมปราชญ์ 

 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2552
    
    1. ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวสอบผลการปฏิบัติราชการ 

     2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เครือข่ายอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์
         2.1 ทำเนียบปราชญ์
               2.1.1 
ปราชญ์การบริหารจัดการองค์กรชุมชน
               2.1.2 
ปราชญ์สาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร            
               2.1.3 
ปราชญ์สาขาการเกษตรอาหารและโภชนาการ
               2.1.4  ปราชญ์สาขาการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
               2.1.5  ปราชญ์สาขาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
               2.1.6  ปราชญ์สาขาอุตสาหกรรมครัวเรือนและผ้าไทย

         2.2 รายงานผลปราชญ์ พ.ศ.2552
              2.2.1 
ความเป็นมาของโครงการ
              2.2.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              2.2.3  ประมวลภาพกิจกรรมเปิดศูนย์ปราชญ์
              2.2.4  ภาพประกอบการประชุม 27ก.พ.และ 20 มี.ค.51

 
รายงานผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                                                        

    1.  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพ      

              ตัวชี้วัดที่ 1          ตัวชี้วัดที่ 2           ตัวชี้วัดที่ 3          ตัวชี้วัดที่ 4          ตัวชี้วัดที่ 5

 

   2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

            ตัวชี้วัดที่ 6          ตัวชี้วัดที่ 7       

  

    3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

            ตัวชี้วัดที่ 8          ตัวชี้วัดที่ 9          ตัวชี้วัดที่ 10         ตัวชี้วัดที่ 11

 

    4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

            ตัวชี้วัดที่ 12         ตัวชี้วัดที่ 13         ตัวชี้วัดที่ 14         ตัวชี้วัดที่ 15         ตัวชี้วัดที่ 16

            ตัวชี้วัดที่ 17         ตัวชี้วัดที่ 18