Link หน่วยงาน

นาฬิกา

ราคาน้ำมันวันนี้สงวนลิขสิทธิ์:

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2552
    
    1. ตัวชี้วัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวสอบผลการปฏิบัติราชการ 

     2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เครือข่ายอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์
         2.1 ทำเนียบปราชญ์
               2.1.1 
ปราชญ์การบริหารจัดการองค์กรชุมชน
               2.1.2 
ปราชญ์สาขาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร            
               2.1.3 
ปราชญ์สาขาการเกษตรอาหารและโภชนาการ
               2.1.4  ปราชญ์สาขาการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
               2.1.5  ปราชญ์สาขาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
               2.1.6  ปราชญ์สาขาอุตสาหกรรมครัวเรือนและผ้าไทย

         2.2 รายงานผลปราชญ์ พ.ศ.2552
              2.2.1 
ความเป็นมาของโครงการ
              2.2.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              2.2.3  ประมวลภาพกิจกรรมเปิดศูนย์ปราชญ์
              2.2.4  ภาพประกอบการประชุม 27ก.พ.และ 20 มี.ค.51