Link หน่วยงาน

นาฬิกา

ราคาน้ำมันวันนี้สงวนลิขสิทธิ์:

คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

 

 

>> คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552(ฉบับปรับปรุง) >>>ดาวน์โหลด

>> รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)  >>>ดาวน์โหลด